Prawdziwy stan Panstwa Polskiego pod rządami

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 11 października 2012 20:41 Kategoria: Portal

 

Tusk i jego ekipa stracili mandat do rządzenia Polską. Boja się obywateli. Boja się referendum  w sprawie  podniesienia wieku emerytalnego, Policja a nie platforma obywatelska - tak trzeba ich nazywać

PRAWDZIWY STAN Państwa pod rządami PO na rok 2012

- 470 zł realna średnia renta netto.
- 880 zł realna średnia emerytura netto.
- 1.420 - zł - realna średnia płaca netto.
- 1 700 000 - osób - nie objętych ubezpieczeniem medycznym.
- 5 000 000 - bezrobotnych bez prawa do zasiłku  poza    rejestrem.
- 1 900 000 - bezrobotnych pobierających średni zasiłek 534 zł netto
- 320 000 - bezdomnych.
- 2 000 000 - emigrantów wyjazdy w latach  2007 -  2012.
- 370 000 - dzieci niedożywionych.
- 13 500 000 - osób żyjących poniżej min. biologicznego przyjęto kryteria ONZ dzienny wydatek na utrzymanie 1 osoby nie przekracza 2,5 $ USA.
- 93% - przedsiębiorstw państwowych sprywatyzowanych zlikwidowanych.
- 98% - sektora bankowego w obcych rękach.
- 4 600 - zlikwidowanych placówek oświatowych szkoły, przedszkola, żłobki
- 100.000 nowych urzędników w latach 2007-2012r
- 56 000 - samochodów służbowych -dla naczelników, dyrektorów , krawaciarzy itp.
- 4-5 - m-cy średni czas oczekiwania na wizytę u spec. lekarza !!!
- 67 - lat wiek emerytalny.
- 2.000.000.000 zł – koszt wybudowania najdroższego w Europie stadionu w
Warszawie, który nie będzie w stanie po euro 2012 zarobić na siebie. - - najdroższe w Europie
autostrady i najdroższe opłaty za przejazd nimi.
- - najdroższa energia elektryczna w Europie
- - najdroższe ceny za gaz w Unii Europejskiej
- - najdroższe prowizje bankowe i najwyższy w UE % na pożyczki.
- - najdroższe w Europie opłaty za Internet i połączenia telefoniczne
- - najdroższe leki w Unii Europejskiej.
- - najdroższe opłaty za naukę i przedszkola.
Euro 2012: Nie dwa miliony zagranicznych kibiców, tylko nieco ponad 400 tysięcy. Nie 900 milionów zł zysku z ich obecności, tylko 450 milionów. Nie długofalowe zyski liczone w miliardy, tylko owszem, liczone w miliardach, ale odsetki od kredytów. Jeśli do tego dodać rozczarowanych restauratorów, zadłużenie miast-gospodarzy na gwałt podnoszących podatki i opustoszałe stadiony, na których nic się nie będzie działo z uwagi na koszty, to trzeba dojść do wniosku, że Euro 2012 było gorszym kataklizmem niż słynna powódź tysiąclecia z 1997 roku. W końcu kosztowała ona jedyne 4,5 miliarda tyle co nasze puste stadiony.

ROK 2013:
Nowa akcyza na olej napędowy i gaz LPG zgodnie (sic!) z wymogiem UE, wzrośnie cena żywności i tak już drogiej w stosunku do zarobków większości Polaków i wszelkie usługi związane z gospodarką paliwową.

Precz z Zusem ! Precz z rządem Tuska !

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 29 września 2012 23:40 Kategoria: Portal

Polacy nie chcą pracować do 67 roku zycia !

28 września wybuchnie nowe polskie powstanie wolnościowe

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 26 września 2012 21:35 Kategoria: Portal

Skazujący wyrok na Roberta Frycza za Antykomora.pl, gdzie skazano go szukając wcześniej paragrafów! Ewidentnie szukano pretekstu, by wyrok zapadł. Nakaz rewizji w siedzibie Komisji Krajowej Solidarności, w poszukiwaniu napisu z Leninem. Uporczywe nieprzyznawanie koncesji, dyskryminacja telewizji Trwam. A do tego przetrzymywanie w aresztach, bez wyroków, liderów środowisk kibicowskich. To wszystko pokazuje, że naprawdę mamy duży problem z demokracją

Tajemice zwalniania pracowników ZUS

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 14 września 2012 20:01 Kategoria: Portal

Sąd administracyjny  zmusza Zbigniewa Derdziuka - prezesa ZUS - do udzielenia informacji o zwalnianych pracownikach

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następujacym: Przewodniczący Sedzia WSA Adam Lipiński, Sędziowie WSA: Sławomir Antoniuk, Stanisław Marek Pietras (spr.),Protokolant Arkadiusz Koziarski, starszy asystent sedziego, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2012 r. sprawy ze skargi Pawła  Lechowskiego na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 28 lutego 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej

5 września 2012 r. rozprawa z ZUS-em w WSA w Warszawie, sala F godz 12.30

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 27 sierpnia 2012 01:20 Kategoria: Portal

Walka ZUSem o prawdę w kwestii zwalnianych osób

Chcąc ze stanowiska moralnego ocenić czy Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Pan Zbigniew Derdziuk jest należycie usposobiony do uczynienia z ZUS instytucji zaufania publicznego podjąłem się sprawdzić przedmiot i okoliczności zwalniania z pracy osób zatrudnionych w ZUS w latach 2009 -2011.
 
Prezes Derdziuk niekwestionowany autorytet i znakomity przywódca
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja publicznoprawna, która od 80 lat realizuje Polsce zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dobrodziejstwo powszechnego ubezpieczenia polega na tym, że żaden obywatel naszego kraju nie może zrezygnować z ZUS. Na podstawie zleconych sondaży  Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zbigniew Derdziuk, wielokrotnie twierdził, że w Polsce wzrasta zaufanie do ZUS. Na stronie pisemka propagandowego ZUS o nazwie „ZUS dla ciebie”, nr 12/2011 znalazła się następująca informacja:
 
Ostatnimi czasy coraz częściej słyszymy sformułowania: „ZUS nagrodzony" lub „doceniono zasługi ZUS”. Informacje takie przyjmujemy już bez żadnej ekscytacji. To dobrze, bo oznacza to, że wyróżnienia dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych traktujemy jako standard, który nie budzi zastrzeżeń. Końcówka 2011 r. jest dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bardzo udana. Najpierw otrzymaliśmy laur od Kongresu Uzdrowisk Polskich za działalność na rzecz lecznictwa uzdrowiskowego (szerzej na ten temat w tekście „Asklepios dla ZUS”), następnie prezes ZUS Zbigniew Derdziuk otrzymał nagrodę Polskiej Nagrody Jakości w kategorii „Znakomity Przywódca” (str. 1). Gdy dodamy do tego wyróżnienia zdobyte przez ZUS w 2010 r.: ISSA Good Practice Award i Polską Nagrodę Jakości w kategorii „Organizacje publiczne-administracja”, obraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest już prawie dopełniony. Warto jeszcze tylko wspomnieć o rosnącym zaufaniu do ZUS naszych klientów. I w ten oto sposób mamy przed sobą wizerunek instytucji już nie tylko publicznej, ale i zaufania publicznego. Przemiana wizerunku ZUS stała się faktem. Wie o tym każdy klient, który odwiedził w ostatnim czasie jedną z naszych placówek. Dziś ZUS to instytucja przyjazna klientowi (proszę nie mylić z petentem, bo tych w ZUS-ie już nie ma), instytucja, która dostosowuje się do potrzeb swoich klientów
 
A w kodeksie postępowania pracowników ZUS, Warszawa 2010, można przeczytać: 
 
PRACOWNICY MOGĄ OCZEKIWAĆ OD ZAKŁADU:
  •  rzetelnej, bieżącej informacji o celach, planach i stopniu ich realizacji, zmianach oraz o wynikach działalności Zakładu
 
ZUS nie udostępnia informacji publicznej  
 
       Przy ocenianiu czy Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Pan Zbigniew Derdziuk, znany także jako „Znakomity Przywódca” jest należycie usposobiony do uczynienia z ZUS instytucji zaufania publicznego należy w pierwszej kolejności sprawdzić przedmiot i  okoliczności zwalniania z pracy osób zatrudnionych w ZUS w latach 2009 -2011.
W tym celu w dniu 28 lutego 2012 wystąpiłem do Prezesa w trybie ustawowym o udzielenie informacji w postaci kopii wszystkich pism prezesa ZUS skierowanych do dyrektorów oddziałów w sprawach dotyczących zwalniania z pracy osób zatrudnionych w ZUS w latach 2009 -2011.
 
Argumentację prawną przedstawiłem we wniosku oraz w piśmie z dnia 24 maja 2012 r.
·        Ustawa o dostępie do informacji publicznej uprawnia do wglądu do dokumentów urzędowych (art. 6 ust. 1 pkt 4 lit "a" tej ustawy).
·        Pojęcie tego dokumentu zostało zaś zdefiniowane w art. 6 ust. 2 powołanej ustawy.
·        Zgodnie z tym przepisem dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.
·        W orzecznictwie przyjęto, że dokumenty prywatne, jako takie, nie stanowią informacji publicznej (wyrok NSA z dnia 11 maja 2006 r., sygn. akt II OSK 812/05 nr LEX 236465).
·        Dyrektorzy oddziałów ZUS czyli kierownicy jednostek terenowych ZUS wchodzących w skład administracji ZUS w kraju, są organami usytuowanym w ramach struktury wewnętrznej ZUS.
·        Nie ulega wątpliwości, że Prezes ZUS jest organem mieszczącym się w pojęciu władzy publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
·        Prezes ZUS jest w posiadaniu żądanej przez skarżącego informacji, a więc zgodnie z art. 4 ust. 3 zobowiązany jest do jej udzielenia.
·        Pisma, okólniki, instrukcje, kierowane przez Prezesa ZUS, nie tylko stanowią informację o sprawach publicznych, zgodnie z art. 1 ustawy o dostępie do informacji, ale dodatkowo wymienione zostały w jej art. 6 ust. 1 pkt 4a jako rodzaj informacji, który podlega udostępnianiu w tym trybie. Stanowisko powyższe zaprezentowane zostało w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2006 r. (sygn. IV SA/Wr 712/06).
 
Bezspornym jest, że Pisma prezesa ZUS skierowane do dyrektorów oddziałów w sprawach dotyczących zwalniania z pracy osób zatrudnionych w ZUS w latach 2009 -2011 nie są dokumentami prywatnymi ZUS.
 
Wnioskodawcy chodziło, o dokumenty dotyczące kryteriów zwalniania pracowników co stanowi element polityki kadrowej i w żadnym razie nie ma charakteru prywatnego.
 
Społeczeństwo chciałoby wiedzieć jaką politykę zatrudnienia prowadzi ZUS, i czy w związku z tą polityką ZUS można nazywać instytucją zaufania publicznego. Prezes ZUS nie odpowiedział na wniosek w ustawowym terminie. Tym samym skarga do WSA w Warszawie na bezczynność Prezesa ZUS jest zasadna.    
 
«Wstecz 6 7 8 9 10 11 12 Dalej» 

 Ilość odsłon:4133761