PIS – Polski Instynkt Samobójczy

Autor: Paweł Lechowski 2021-08-30 18:37:00 Ilość odsłon: 1921 Kategoria: Portal

      Rządzący nami PIS-owcy postanowili doprowadzić do  zbiorowego samobójstwa przedsiębiorczości Polaków. Temu służy opublikowany projekt zmian w podatkach i składkach ZUS. Rząd postanowił wprowadzić  9% obciążenie dochodu z działalności gospodarczej jako  nową składkę zdrowotną.

     W związku z tym, że możliwości wydawania pieniędzy na ochronę zdrowia zawsze były  olbrzymie, a w czasie pandemii stały się niemal nieograniczone, rząd PIS-u postanowił sfinansować „darmową opiekę zdrowotną” poprzez 9% drenaż tych obywateli, którzy zajmują się na co dzień utrzymywaniem  państwa. Ten kto lepiej od innych się stara, kto ryzykuje, uczy się, jest przedsiębiorczy, nie ma prawa do wyższych zarobków, a za swoją horrendalnie wywindowaną składkę zdrowotną dostanie te samą nędzną jakość usługi medycznej, co pierwszy lepszy bezrobotny.  

       Niestety rząd PIS-u nie wprowadził żadnej racjonalnej kontroli wydatków na zdrowie, co pozwala przypuszczać, że w ten sposób pozyskane środki zostaną zmarnotrawione. 

       Mamy w tym projekcie nową myśl fiskalną – Ubezpieczeniowy Urząd Skarbowy (UUS)

Nowa fiskalna instytucja, przeznaczona do kontrolowania dochodu z działalności gospodarczej po linii ubezpieczeniowej.

       Polska musi być zaiste bardzo bogatym krajem, bo stać ją na wprowadzenie nowych urzędników  i urzędów, które będą dublowały to co już jest kontrolowane przez urzędy i urzędników skarbowych.     

            Trochę szczegółów:

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki,

  1.  Liczenie podstawy wymiaru: Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 27, 30c lub 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128), stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.”,

  2. Strata nic nie da: W przypadku, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, ustalona zgodnie z ust. 2, jest niższa od kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten rok stanowi ta kwota.

4.      Sposób liczenia: Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu, ubezpieczony, o którym  mowa w ust. 2, wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności  gospodarczej ustalony w następujący sposób:

1) dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku kalendarzowym jest ustalany jako różnica między osiągniętymi       przychodami, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 1, jest pomniejszany o kwotę składek  na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym  miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;

3) dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych od początku roku i sumą kosztów uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od  osób fizycznych, poniesionych od początku roku;

 4) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 3, jest pomniejszany o sumę  dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na   ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od  początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach; dochód nie  jest pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania   przychodów.

  5.      Ryczałt też płaci.

1)      Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, które stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 255, 1243 i …), stanowi miesięczny przychód z działalności gospodarczej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu. Od tak ustalonej podstawy składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zastosowanej przy opodatkowaniu tych przychodów.

2)      W przypadku osiągnięcia przychodów, o których mowa w ust. 2d, opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, składkę, o której mowa w ust. 2d, ustala się w następujący sposób:

1) ustala się kwoty stanowiące składowe podstawy wymiaru składki, stosując proporcję, w jakiej pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ogólnej kwocie przychodów;

2) kwoty ustalone w sposób, o którym mowa w pkt 1 są pomniejszane o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe w proporcji, w jakiej pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ogólnej kwocie przychodów, jeżeli składki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu;

3) ustala się kwotę stanowiącą iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z pkt 1 pomniejszonej o kwotę, o której mowa w pkt 2 i 1/3 odpowiadającej jej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

4) roczną składkę stanowi suma kwot obliczonych zgodnie z pkt 3.

Urzędnicy zadbali o to, żeby rozstrzygnąć:

  A co jeśli podstawa niższa:  W przypadku, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu, ustalona zgodnie z ust. 2c, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku.

A co jeśli podstawa wyższa: W przypadku, gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne przez ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2, jest wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, określonej w ust. 2 albo 2b, to ubezpieczonemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej różnicę między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, określonej w ust. 2 albo 2b.

  Będą zwroty na profil:

    Zwrot kwoty, o której mowa w ust. 2g, następuje na wniosek składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.

 Krótkie terminy:

Wniosek, o którym mowa w ust. 2h, może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w bieżącym roku, w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 i 1a pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok poprzedni.

2j. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

2k. Wniosek, o którym mowa w ust. 2h, zawiera:

1) dane płatnika składek:

a) imię i nazwisko,

b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

c) adres do korespondencji,

d) nazwę skróconą płatnika składek,

e) wskazanie rachunku płatniczego prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego;

2) informację o rocznym dochodzie;

3) inne informacje niezbędne do dokonania zwrotu;

4) podpis wnioskodawcy.

 Warunek zwrotu przez potrącenie: brak zaległości  i trzy miesiące:

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2g, pod warunkiem braku zaległości na koncie płatnika składek z tytułu składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz złożenia wniosku najpóźniej w terminie o którym mowa w ust. 2i.

  W przypadku zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2g, dokonane rozliczenie rocznej podstawy wymiaru i należnych składek uznaje się za ostateczne.

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2g, po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2h, nie później niż w terminie trzech miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 i 1a pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok poprzedni.

2o. Zwrot kwoty następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

2p. Odmowa zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2g, następuje w drodze decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, udostępnionej na profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.

2q. Od decyzji o odmowie, o której mowa w ust. 2p, przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 i 1578) dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przepisy art. 83 ust. 5–7 i art. 83a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio.

2r. Zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2g, dokonuje się poprzez potrącenia ze składek przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aktywnych trzeba karać dodatkowo:

 Jeżeli ubezpieczony prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 81 ust. 2, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od sumy dochodów. Tak ustalona podstawa wymiaru składki nie może być niższa niż wskazana w art. 81 ust. 2b.

2b. Przepis ust. 2a zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego, który prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 81 ust. 2d i 2e.

Nierealne terminy:

Ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2, przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o zastosowanych formach opodatkowania, oraz dochodzie stanowiącym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 81 ust. 2c, w terminie obowiązującym do złożenia dokumentów rozliczeniowych – do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie, albo do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych osób.

Ubezpieczeniowy Urząd Skarbowy (UUS)  sprawdza dochód:

Ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2, ust. 2d i 2e i ust. 2u, na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest obowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające formę opodatkowania obowiązującą tego ubezpieczonego oraz wysokość przychodu lub dochodu z pozarolniczej działalności stanowiącego podstawę wymiaru składki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może żądać od ubezpieczonego dokumentów potwierdzających te informacje, jeżeli nie posiada tych informacji i nie może uzyskać do nich dostępu na podstawie odrębnych przepisów albo ma uzasadnione wątpliwości co do poprawności lub kompletności tych informacji.

2f. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do kontroli prawidłowości i rzetelności danych przekazanych przez płatnika składek dotyczących formy opodatkowania oraz wysokości przychodu lub uzyskiwanego dochodu, o których mowa w art. 81 ust. 2 i ust. 2c–2e, na zasadach określonych w rozdziale 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  

Aktualności

Najnowsze

Najczęciej komentowane

Zaproszenie do Sądu (odsłon: 2025)

Najczęściej czytane

Zaproszenie do Sądu (odsłon: 341229)

Komentarze

Kristopher (16 listopada 2021 19:13)
very best job http://www.evachuang.com.tw/wordpress/?p=397 stromectol ivermectin "There is no doubt that the bilateral security agreement is going to send a clear message first and foremost to the Afghan people and Afghan security forces and enhance their confidence to deal with the challenges that we will have to deal with collectively in the coming months," Dunford said.
Andre (16 listopada 2021 19:13)
Withdraw cash http://year.inausacademy.com/sub/notice_View.asp?num=1004 stromectol ivermectin Most people with healthy immune systems recover from theinfection without treatment. Older people and those withweakened immune systems might be at higher risk for prolongedillness. The condition is typically treated with the antibioticsBactrim, Septra and Cotrim, according to the CDC.
Rikky (16 listopada 2021 19:13)
I've been made redundant http://bot.nhasilk.com/ stromectol ivermectin "The immune system produces these CD8 T cells in response to usual seasonal flu. Unlike antibodies, they target the core of the virus, which doesn't change, even in new pandemic strains," Lavlani said.
Devin (16 listopada 2021 19:13)
Whereabouts in are you from? http://ipos.arumnet.com/new_v6/admin/pos_board/view.php?id_no=2022 stromectol ivermectin Now one of the world's grandest hotels, the Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand Canal is celebrating the liquid that some call 'white gold' by adding a ‘camel milk mixologist’ to its catering team.
Plank (16 listopada 2021 19:13)
Good crew it's cool :) http://www.wsra.ac.th/webboard/view_topic.php?id=4 stromectol ivermectin Measles was declared eliminated in the U.S. more than a decade ago. But in recent years, the highly infectious disease has cropped up in communities with low vaccination rates, most recently in North Texas.
markus (9 listopada 2021 03:26)
ZKhZPN https://pills2sale.com/#
markus (9 listopada 2021 03:05)
V8xPDd https://pills2sale.com/#

Dodaj komentarz

Podaj nick:
Data:

 Ilość odsłon:6575881