Waloryzacja 2010

Autor: Pawe³ Lechowski 11 marca 2010

Waloryzacja œwiadczeñ emerytalnych to coroczna podwy¿ka oparta o GUS-owski wskaŸnik waloryzacji. W 2009 r. by³o to 6,1%, w tym roku wskaŸnik wynosi 4,62%. Je¿eli przyj¹æ, ¿e twoja emerytura wynosi³a przed waloryzacj¹ 100 % to po waloryzacji bêdzie wynosi³a 104,62% czyli o 4,62% wiêcej. Od pocz¹tku marca miliony polskich emerytów otrzymuj¹ pierwsze œwiadczenia po waloryzacji. Tegoroczne podwy¿ki s¹ tak niskie, ¿e wielu seniorów nie jest pewnych, czy ZUS poprawnie obliczy³ ich œwiadczenia. ZUS podwy¿szy œwiadczenia z urzêdu. Nie trzeba sk³adaæ ¿adnych specjalnych wniosków. Konieczne jest natomiast sprawdzenie poprawnoœci wyliczeñ ZUS. W razie niezgodnoœci nale¿y siê odwo³ywaæ od decyzji ZUS. Niczym nie ryzujemy poniewa¿, zanim sprawa trafi do s¹du pracy ZUS dokona ponownego wyliczenia i o czym nas poinformuje w nowej decyzji.

KALKULATOR WALORYZACYJNY

x =

 Ilość odsłon:8028003