Wniosek o podanie okresów zerowych

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 5/28/2009 6:24:00 PM Iloœæ pobrañ: 5/28/2009 6:24:00 PM

Wniosek daje możliwość uzyskania informacji o okresach zerowych (nieudokumentowanych dochodów).

Wniosek o wyjaśnienie sytuacji ubezpieczeniowej przed złożeniem wniosku o przeliczenie świadczenia

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 5/28/2009 6:28:00 PM Iloœæ pobrañ: 5/28/2009 6:28:00 PM

Wiosek umożliwia skalkulowanie sytuacji ubezpieczeniowej przed podjęciem decyzji o przeliczenie emerytury.

Sprzeciw od decyzji lekarza orzecznika

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 5/28/2009 6:36:00 PM Iloœæ pobrañ: 5/28/2009 6:36:00 PM

Dokument ukazujący przykładowy sprzeciw przeciwko niewłaściwemu przeprowadzeniu badań przez lekarza orzecznika.

Wniosek o sprawdzenie wpłat do OFE

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 5/28/2009 6:41:00 PM Iloœæ pobrañ: 5/28/2009 6:41:00 PM

Wzór wniosku o uzyskanie informacji na temat zgromadzonych składek w Otwartym Funduszu Emerytalnym.

Wniosek o zwrot dokumentów pracowniczych

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 5/28/2009 6:44:00 PM Iloœæ pobrañ: 5/28/2009 6:44:00 PM

Wzór wniosku jaki należy złożyć aby otrzymać zwrot dokumentów pracowniczych.

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI PRZEZ ZUS

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 8/20/2009 12:00:00 AM Iloœæ pobrañ: 8/20/2009 12:00:00 AM

Przedsiębiorcy mogą, tak jak do urzędów skarbowych, składać do ZUS i NFZ wnioski o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek składa się do tego oddziału ZUS lub NFZ, gdzie mieści się jego firma. Interpretacje będą wydawane przez prezesa NFZ i prezesa ZUS. We wniosku trzeba precyzyjnie przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, co do których ma wątpliwości i własne stanowisko w tej sprawie. Można zapytać na przykład , czy następuje zbieg tytułu do ubezpieczenia, albo w jaki sposób należy opłacać składki, Za rozpatrzenie wniosku przedsiębiorca zapłaci 75 zł. Opłatę wniesie za przedstawienie każdego stanu faktycznego. Jeśli więc wystąpi np. w dwóch sprawach, zapłaci 150 zł. Opłata musi być uiszczona w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku. Jeśli tak się nie stanie, nie zostanie on rozpatrzony. Na wydanie interpretacji ZUS i NFZ będą mieć 30 dni. Jeśli nie zrobią tego w terminie, będzie to oznaczać, że w dniu następnym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana taka interpretacja, która stwierdza prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy, przedstawionego we wniosku. Interpretacja jest wiążąca dla ZUS i NFZ. Nie będzie obowiązku publikowania interpretacji na stronach ZUS lub NFZ.. Przedsiębiorca nie będzie związany interpretacją, czyli nie będzie musiał postępować według wskazówek ZUS. Nie poniesie jednak szkody, jeśli postąpi zgodnie z jej treścią.

INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 8/20/2009 5:10:00 PM Iloœæ pobrañ: 8/20/2009 5:10:00 PM

Chodzi o poinformowanie ZUS na jakie konto ma przekazywać świadczenia.

N-10 WNIOSEK O WYWIAD DLA CELÓW ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 8/20/2009 12:00:00 AM Iloœæ pobrañ: 8/20/2009 12:00:00 AM

N-10 - Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego

N- 9 Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 8/20/2009 12:00:00 AM Iloœæ pobrañ: 8/20/2009 12:00:00 AM

Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie

N-9A - Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 8/20/2009 5:27:00 PM Iloœæ pobrañ: 8/20/2009 5:27:00 PM

N-9A - Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego Zawiera opis przebiegu choroby i dotychczasowego leczenia – nale˝y uwzgl´dniç od kiedy (data, okres) i z jakiego powodu prowadzono leczenie, pobyty w szpitalu, sanatorium, oErodku rehabilitacji (okres, nazwa zak?adu), d?u˝sze okresy czasowej niezdolnoEci do pracy

Renta socjalna

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 8/20/2009 5:31:00 PM Iloœæ pobrañ: 8/20/2009 5:31:00 PM

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej i całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Do końca września 2003 r. świadczenie to było wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej. Obecnie organem przyznającym rentę jest ZUS, a w szczególnych przypadkach inne organy emerytalno-rentowe, np. KRUS.

Wzór oświadczenia (ulga z tytułu wychowania dzieci)

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 8/20/2009 5:35:00 PM Iloœæ pobrañ: 8/20/2009 5:35:00 PM

Zgodnie z art. 27f ustawy, prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, tj. dzieci: - małoletnie, - bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, - które nie ukończyły 25 lat uczące się w szkołach określonych w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach – Prawo o szkolnictwie wyższym i które w roku podatkowym nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Roczna kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 1.145,08 zł. Tak obliczona kwota dotyczy obojga rodziców W przypadku rodziców, w stosunku, do których sąd orzekł rozwód lub separację, odliczenie przysługuje temu z rodziców, u którego dzieci faktycznie mieszkały. Jeżeli przez część roku podatkowego dzieci faktycznie mieszkały u każdego z rodziców, odliczenie przysługuje każdemu z nich w wysokości iloczynu liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty wynikającej z pomnożenia 1.145,08 zł i liczby wychowywanych dzieci. Kwotę odliczenia ZUS uwzględni w rocznym obliczeniu podatku PIT-40A. Z tym, że w wysokości nie większej od kwoty podatku, od którego dokonywane jest odliczenie.

ZUS E-22 - Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika (ubezpieczonego)

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 8/20/2009 12:00:00 AM Iloœæ pobrañ: 8/20/2009 12:00:00 AM

Każdy nowoprzyjęty pracownik, który nie posiada legitymacji ubezpieczeniowej otrzyma ją za pośrednictwem zakładu pracy. W tym celu wypełnia w zakładzie pracy wniosek E-22.

ZUS E-22a - Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 8/20/2009 12:00:00 AM Iloœæ pobrañ: 8/20/2009 12:00:00 AM

ZUS E-22a - Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny

ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowego

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 8/20/2009 5:45:00 PM Iloœæ pobrañ: 8/20/2009 5:45:00 PM

Kapitał początkowy ustala ZUS na podstawie przepisów ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) – dla osób urodzonych po 31.12.1948 r., które pracowały – były ubezpieczone przed dniem 1 stycznia 1999 r. Wartość kapitału początkowego dla wszystkich osób jest ustalana na dzień 1.01.1999 r. i zapisana na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Zwaloryzowany kapitał początkowy oraz zwaloryzowana składka na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowana w ZUS po 1998 r., będzie podstawą do obliczenia emerytury.

ZUS KP-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 8/20/2009 5:48:00 PM Iloœæ pobrañ: 8/20/2009 5:48:00 PM

Czasami opłaca się zażądać ponownego przeliczenia kapitału początkowego. Na przykład wtedy kiedy weszliśmy w posiadanie nowych dokumentów zarobkowych.

ZUS Np-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 8/20/2009 5:57:00 PM Iloœæ pobrañ: 8/20/2009 5:57:00 PM

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub ren ty z tytułu nie zdolności do pracy, zasiłku dla bez robotnych, zasiłku przed emerytalne go lub świadczenia przed emerytalne go albo urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie odrębnych przepisów. Za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje tak że w razie podjęcia lub kontynuowania działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającej prawo doświadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby oraz w razie podlegania obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonego w przypisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. Pracownik po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, jeżeli nadal jest niezdolny do pracy, ale jego dalsze leczenie rokuje powrót do zdrowia i do pracy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

ZUS Rp-12 Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 8/20/2009 12:00:00 AM Iloœæ pobrañ: 8/20/2009 12:00:00 AM

Świadczenia kompensacyjne mają zastąpić nauczycielom wygasające prawo do wcześniejszych emerytur. W zasadzie są to emerytury pomostowe, tylko inaczej nazywane.

ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty- osoby uprawnionej do renty socjalnej

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 8/20/2009 6:05:00 PM Iloœæ pobrañ: 8/20/2009 6:05:00 PM

ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty- osoby uprawnionej do renty socjalnej. Osby te nie poddlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 8/20/2009 6:08:00 PM Iloœæ pobrañ: 8/20/2009 6:08:00 PM

ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej. Dotyczy starających się o rentę rodzinną.

ZUS Rp-18 - Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 8/20/2009 12:00:00 AM Iloœæ pobrañ: 8/20/2009 12:00:00 AM

Wniosek niniejszy stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS o wypłatę świadczeń należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie określone ustawą, rozpatrzenia prawa do tego świadczenia i wydania decyzji.

ZUS Rp-1a - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 8/20/2009 6:24:00 PM Iloœæ pobrañ: 8/20/2009 6:24:00 PM

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje pod warunkiem zareje¬strowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, tj. od następnego dnia po dniu, do którego została przyznana ta renta. W przypadku zgłoszenia – nie później niż w miesiącu, od którego ustało prawo do okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy – wniosku o ponowne ustale¬nie prawa do tej renty, warunek zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty uważa się za spełniony również wówczas, gdy rejestracja ta nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania decy¬zji ZUS odmawiającej ustalenia prawa do renty na dalszy okres. Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która nieprzerwanie – przez okres co najmniej 5 lat – pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz60 lat – mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszącego najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Świadczenie przedemerytalne przysługuje po upływie co najmniej 6 miesięcy po¬bierania zasiłku dla bezrobotnych.

Wniosek o wydanie decyzji w kwestii przekazania do OFE

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 9/1/2009 7:08:00 PM Iloœæ pobrañ: 9/1/2009 7:08:00 PM

Kryzys w ZUS narasta. Mogą być problemy z przekazywaniem wpłat do II filara. Co robić kiedy urzędnicy ZUS nie udzielają informacji albo mówią, że przekazanie składki nastąpi niebawem? Napisz do ZUS-u prosty wniosek o wydanie decyzji w kwestii przekazania składki do OFE. Jako podstawę prawną można wskazać art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten zmusza ZUS do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach dotyczących przebiegu ubezpieczeń. W razie nieprzekazania składki w terminie, od ZUS należą się ubezpieczonemu odsetki

Wniosek o przeliczenie świadczenia

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 11/26/2009 5:49:00 PM Iloœæ pobrañ: 11/26/2009 5:49:00 PM

Przeliczenie świadczenia emerytalnego z wykorzystaniem wynagrodzenia minimalnego w okresach, za które brakuje dokumentacji płacowej

Wniosek o przeliczenie emerytury wariant okresy zerowe

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 1/4/2010 9:39:00 PM Iloœæ pobrañ: 1/4/2010 9:39:00 PM

Dotyczy sytuacji, kiedy ZUS pominął okresy pracy z uwagi na brak dokumentacji wynagrodzenia. i przyjął „zera” jako podstawy składek w tych okresach. Teraz ZUS będzie musiał przyjąć za podstawę wymiaru składek kwotę obowiązującego w tych okresach minimalnego wynagrodzenia

Wniosek o przeliczenie emerytury wariant na dorobienie

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 1/4/2010 12:00:00 AM Iloœæ pobrañ: 1/4/2010 12:00:00 AM

Emeryt, który nadal wykonuje pracę zarobkową i z tego tytułu polega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, może zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury. Osoby, które pracowały po przejściu na emeryturę i osiągały korzystne zarobki, mogą zgłosić wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru z ich uwzględnieniem (art. 110 ustawy emerytalnej)

Wniosek o przeliczenie emerytury wariant na znalezione zarobki

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 1/4/2010 12:00:00 AM Iloœæ pobrañ: 1/4/2010 12:00:00 AM

Składa się w sytuacji kiedy emeryt dotarł do zarobków których nie przedłożył ubiegając się o emeryturę. Chodzi o dokumenty, na podstawie, których ZUS ustala podstawę wymiaru, to np. druk ZUS Rp-7, wystawiony przez pracodawcę lub jego następcę prawnego, legitymacje ubezpieczeniowe zawierające wpisy o zarobkach oraz uwierzytelnione przez osobę kierującą archiwum lub przez przechowawcę kserokopie kart wynagrodzeń

wniosek o umorzenie składek

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 5/24/2010 2:33:00 PM Iloœæ pobrañ: 5/24/2010 2:33:00 PM

wniosek o umorzenie składek ZUS

ZUS Częstochowa - wykaz stanowisk

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 6/10/2010 12:00:00 AM Iloœæ pobrañ: 6/10/2010 12:00:00 AM

wykaz stanowisk w oddziale zus w Częstochowie

ZUS Częstochowa - umorzenia w 2009 r.

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 6/10/2010 11:31:00 PM Iloœæ pobrañ: 6/10/2010 11:31:00 PM

wykaz umorzeń składek, układów ratalnych i odroczeń w 2009 r. w Oddziale ZUS w Częstochowie

ZUS Sosnowiec - umorzenia w 2009 r.

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 6/10/2010 11:36:00 PM Iloœæ pobrañ: 6/10/2010 11:36:00 PM

Informacja dotycząca umorzeń w oddziale w Sosnowcu w 2009 r.

ZUS Sosnowiec - lista pracowników

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 6/10/2010 11:37:00 PM Iloœæ pobrañ: 6/10/2010 11:37:00 PM

Lista pracowników zatrudnionych w oddziale ZUS w Sosnowcu

Wniosek o zasiłek rodzinny

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 8/26/2010 12:00:00 AM Iloœæ pobrañ: 8/26/2010 12:00:00 AM

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

wnosek o przeliczenie świadczenia

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 3/8/2011 7:26:00 PM Iloœæ pobrañ: 3/8/2011 7:26:00 PM

Wszyscy ci, którzy pracowali za granicą i aktualnie pobierają od ZUS świadczenia emerytalne powinni złożyć w ZUSie wniosek o przeliczenie świadczenia z uwzględnieniem wyroku ETS nr C-440/09 z dnia 3 marca 2011 r.

Wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 3/1/2014 1:45:00 PM Iloœæ pobrañ: 3/1/2014 1:45:00 PM

Wniosek dotyczy wypłaty emerytury zawieszonej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami.

 Ilość odsłon:8027943