Oszukaństwo PIS-u przy zwolnieniu ze składek ZUS: limit 10 ubezpieczonych zamiast 9 zatrudnionych

Autor: Paweł Lechowski 3/30/2020 1:23:00 PM Ilość odsłon: 16179 Kategoria: Portal

Między 27 marca a 28 marca PIS dokonał niekorzystnej zmiany w uchwalonych  przepisach tzw. tarczy antykryzysowej. Wstawienie  w art  31zo. ustawy  sformułowania  "płatnik składek" w miejsce  "mikroprzedsiębiorca" realnie ogranicza ilość mikroprzedsiębiorców, którzy skorzystają z pomocy polegającej na umorzeniu składek ubezpieczeniowych za marzec, kwiecień i maj 2020 r.   Obietnica PIS w sprawie limitu 9 pracowników, dla zwolnienia z ZUS. 

 Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy teraz nie mikroprzedsiębiorców, lecz płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych. 

To jest istotne zawężenie podmiotów uprawnionych do umorzenia składek. Chodzi o to, że do limitu 10 ubezpieczonych będą teraz wchodzili dodatkowo: sami przedsiębiorcy, bo siebie też        przecież zgłosili do ubezpieczenia, ich zleceniobiorcy (nawet ci na niewielkie kwoty) oraz zatrudnieni przebywający na urlopach,  za których płatnik  i tak nie płaci składek ubezpieczeniowych. Oto perfidna rekombinacja PIS-u. 

Status mikroprzedsiębiorcy wykluczał z limitu zatrudnienia te osoby.    

 

Uchwalona  wersja art.31zo  z 28 marca 2020 r.   

 Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r.

zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z

obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia

społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub

Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia

31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten

okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

 

Na stronach zamieszczających  logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajduje się nieaktualna informacja.  

Wersja  art. 31zo z 27 marca 2020 r.

Art. 31zo. 1. Na wniosek płatnika składek, o którym mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanego dalej

„płatnikiem składek”, zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy,

Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub

Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31

maja 2020 r., za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi

współpracujące, za pracowników oraz za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy

agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z

ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące

zlecenia, i osoby z nimi współpracujące, zwane dalej „zwolnieniem z tytułu

nieopłaconych składek”.

2. Zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek przysługuje, jeżeli płatnik składek:

1) jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub w innych

przepisach odrębnych;

2) wykonywał działalność przed dniem 1 lutego 2020 r.;

3) jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo

przedsiębiorców;

 

Różnica polega na tym, że do uzyskania  statusu  mikroprzedsiębiorcy limit zatrudnienia wynosi 9 pracowników. Zleceniobiorców w ogóle nie bierze sie pod uwagę. Ponadto istotne jest, że zgodnie z art. 109 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, średnioroczne zatrudnienie u mikroprzedsiębiorcy określamy w przeliczeniu na pełne etaty, gdzie nie należy uwzględniać pracowników przebywających na:

  • urlopach macierzyńskich,
  • urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopach ojcowskich,
  • urlopach rodzicielskich,
  • urlopach wychowawczych,
  • a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zaproszenie do Sądu (odsłon: 347093)

 Ilość odsłon:7958478