Co i kiedy można wygrać od ZUS-u

Autor: Paweł Lechowski 6/16/2009 11:30:00 PM

 

 W Polsce toczy się rocznie prawie 200 tys. spraw przeciwko ZUS-owi.
W 2006 r. było to 172 tys. spraw w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Zapadają liczne korzystne wyroki dla ubezpieczonych.
 
Kiedy ZUS odpowiada za swoje błędy?
 
Wtedy kiedy sąd przyzna ci racje w dochodzeniu prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, dodatku pielęgnacyjnego, dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej oraz zasiłku pogrzebowego.
 
Co można wygrać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
  
1) Odsetki
 
Prawo do odsetek. W myśl wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2007 r. wydał wyrok (sygnatura akt P 11/07), Jeśli proces w sprawach z ZUS wykaże winę ZUS w zakresie odmowy przyznania lub wypłaty świadczenia, osoba starająca się o przyznanie tego świadczenia ma prawo do odsetek za opóźnienie (za czas toczącego się
procesu sadowego) w przyznaniu świadczenia.
 
2) Odszkodowanie
 
 Nie każdy wie, że można również wystąpić do sądu o odszkodowanie. W tym celu należy pozwać ZUS (a nie Skarb Państwa). Jest to proces cywilny, który toczy się przed sądem cywilnym. Zadośćuczynienie pieniężne jest w prawie polskim jednym z dwóch sposobów wyrównania szkody niemajątkowej (drugim jest zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez poszkodowanego cel społeczny). Przepisy prawne szczegółowo regulują, w jakich przypadkach zadośćuczynienie może być przyznane. Podstawowymi przepisami w tym zakresie są art. 445 i 448 kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 445 k.c. zadośćuczynienia można domagać się w razie uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu. Z kolei art. 448 k.c. pozwala dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie każdego dobra osobistego. 3 sierpnia 2008 r. weszły w życie zmiany w kodeksie cywilnym, pozwalające na przyznanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę również rodzinie poszkodowanego, który zmarł w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.
 
 

 

Wniosek o bezpłatną pomoc prawną

Autor: Paweł Lechowski 3/8/2009 8:55:00 PM

 

wzór:

Wniosek o bezpłatną pomoc prawną

wzór pisma:

sprzeciw przeciwko orzeczeniu lekarza orzecznika zus o zdolności do pracy

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawach emerytalno-rentowych

Autor: Paweł Lechowski 3/8/2009 8:32:00 PM

 

 Uniwersalny wzór odwołania od decyzji zus w sprawie emerytalnej lub rentowej 

Odwołanie od decyzji ZUS 

Równe traktowanie okresów ubezpieczenia w państwach unii przewiduje Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. Zasada jest taka, że przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz przy obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy ubezpieczenia za granicą,. Jednakże zasada ta odnosi się wyłącznie do okresów pracy, które zostały przebyte w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach, z którymi Polska zawarła dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym. Są to kraje: Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia, Macedonia, Czarnogóra, od niedawna także USA. Jednostki organizacyjne ZUS, mają obowiązek wystąpić o poświadczenie okresów ubezpieczenia do instytucji właściwej innego państwa. O tym, że jest to  długa procedura świadczy pismo jakie otrzymał ubezpieczony z Oddziału ZUS w Nowym Sączu. Jednostką właściwą do rozpatrzenia wniosku jest I Oddział ZUS w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (00-949 Warszawa, ul. Kasprowicza 151). Z pisma nie wynika, że  Oddział ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, przekazał wniosek ubezpieczonego do w/wym. Biura I Oddziału ZUS w Warszawie, ale tak właśnie było. Dopiero to Biuro wystąpiło (lub jeszcze nie wystąpiło) w jego sprawie do właściwej instytucji ubezpieczeniowej w Czechach. Najlepiej regularnie raz w miesiącu  pisać pisma bezpośrednio do Biura Oddziału ZUS w Warszawie z prośbą o informacje o stanie sprawy. pismo ZUS  w sprawie doliczenia do emerytury pracy za granicą

«Wstecz 1 2 3 Dalej» 

 Ilość odsłon:7928689